Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby organizacji seminarium DARWIN'2019

1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji na konferencję, komunikowania się w związku z konferencją, a także jej rozliczenia i udokumentowania przebiegu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO , w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm. (realizacja zadań publicznych), w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).

4. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

5. Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

6. Czas przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji, obsługi i komunikowania się z Panią/Panem w związku z wydarzeniem oraz czas niezbędnego przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej.

7. Prawa związane z przetwarzaniem

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. W ramach przetwarzania opartego na realizacji zadań publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Prawo wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.